Seminár: Agresia a šikanovanie v školskej triede, a čo s ňou?!

Seminár: Agresia a šikanovanie v školskej triede, a čo s ňou?!

Už po druhý krát sa Mesto Žiar nad Hronom rozhodlo v rámci Kalendára aktivít zameraných na prevenciu drogových závislostí a iných sociálne patologických javov na rok - 2013 zabezpečiť vzdelávanie všetkým pedagogickým zamestnancom v školách a školských zariadeniach vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti. Tentokrát bolo vzdelávanie zamerané na oblasť: agresia a šikanovanie v školskej triede. Vzdelávacieho seminára: Agresia a šikanovanie v školskej triede, a čo s ňou ?!. Ten sa uskutočnil v divadelnej sále MsKC v Žiari nad Hronom v termíne: 01.07.2013 v čase: od 9.30 do 13.00 hod. sa okrem 120 pedagogických zamestnancov škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta zúčastnili aj zamestnanci CPPPaP ako aj výchovný poradcovia z iných škôl. Po odbornej stránke zabezpečila vzdelávanie Mgr. Mária Tóthová Samčíková - detská psychologička s vlastnou praxou, ktorá pracovala ako školský psychológ, má dlhoročné skúsenosti s prácou s deťmi aj ich rodičmi, poznáme ju aj z TV z relácie Pestúnka. Prispieva do časopisov radami pre rodičov.


Cieľom bolo oboznámiť pedagógov s touto oblasťou prostredníctvom jednoduchých a hlavne reálnych príkladov zo života, keďže učiteľ od začiatku pri vstupe do školy musí sledovať všetky náznaky agresivity. Snažiť sa o prevencie, aby vytvoril zo svojej triedy ostrov bezpečia a pohody, efektívnu skupinu, kde platí právo a spravodlivosť, kde vládne dôvera k autorite a vzájomná solidarita na čom mestu ako zriaďovateľovi škôl veľmi záleží.

 

Vzdelávanie bolo rozdelené na dve oblasti:

 

Ako zvládnuť nevhodné formy správania u detí:

 • agresia - čo to je a ako sa prejavuje, jej definícia, prejavy a formy
 • agresivita - definícia, prevencia agresivity
 • situácia násilia, ktoré musia deti od okolia zvládať a odbúravanie násilia
 • ukážky cvičení na zvládnutie, odbúravanie a vhodné ventilovanie agresivity u detí
 • odporúčané preventívne stratégie
 • ošetrenie detského kolektívu, ktoré sa stretáva s nevhodnými formami správania
 • pravidlá fair-play riešenia sporov medzi deťmi
 • ukážky rozprávok a vhodných techník na riešenie konfliktov medzi deťmi


Šikanovanie v školskej triede a čo s ním?

 • výskyt šikanovania na školách a prečo sa šikanovaním zaoberať
 • definícia šikanovania, kto sú obete a útočníci, fázy vzniku šikany
 • ukážky dotazníkov detí, príklady z praxe
 • ako si urobiť prieskum o šikane v konkrétnej triede
 • doporučené preventívne stratégie ošetrenie detského kolektívu, ktorý sa stretol so šikanou.


Sme radi, že toto vzdelávanie pedagógovia ocenili o čom svedčí aj záujem o podobné vzdelávanie s tematickým zameraním na šikanu v predškolskom zariadení.


Chceli by sme touto cestou poďakovať všetkým, ktorým záleží na budúcnosti našich detí, a preto sa rozhodli zúčastniť tohto vzdelávania a samozrejme aj Mgr. Márii Tóthovej Samčíkovej za zaujímavé a pútavé odprednášanie danej vysoko aktuálnej problematiky.

 

 

Staršie články

07.04.2014 08:30:25 IT kriminalita, riziká digitálneho sveta a prevencie - prevencia nie je mestu ľahostajná
07.04.2014 08:21:43 Seminár: Agresia a šikanovanie v školskej triede, a čo s ňou?!
24.06.2013 12:50:54 Rodičom závislých poradia odborníci
06.02.2013 10:24:12 Komunitná terénna a sociálna práca: Príprava preventívnych aktivít
11.01.2013 08:35:10 Komunitná terénna a sociálna práca: Prednášky sociálnych pracovníkov pokračujú
11.12.2012 07:37:02 OR PZ: Tvoja správna voľba
28.09.2012 14:14:10 Komunitná terénna a sociálna práca: Prednáška o histórii Rómov
28.09.2012 13:50:55 Komunitná terénna a sociálna práca: Opekanie v prírode
31.07.2012 13:22:38 Komunitná terénna a sociálna práca: Doučovanie
31.07.2012 09:31:43 Komunitná terénna a sociálna práca: Zbierka šatstva