Čo je prevencia

 

Podľa výkladového slovníka pod pojmom prevencia chápeme vopred urobené opatrenie, predchádzajúce zaistenie, včasnú ochranu alebo obranu, predchádzanie niečomu. Z medicínskeho hľadiska sa vo všeobecnosti rozlišujujú v tri roviny prevencie: primárna - cieľom je vyhnúť sa vzniku chorôb, sekundárna - obmedziť rozširovanie choroby a zmenšiť jej závažnosť, terciálna - so snahou vyhnúť sa recidíve.

Podľa Ernsta Servaisa, autora praktickej príručky pre rodičov, učiteľov a ďalších pracujúcich s mládežou „ Kým nie je príliš neskoro", pojem prevencia zahŕňa akciu, ktorá predchádza určitým rizikám. Ide teda vo všeobecnosti o opatrenia, ktoré sa realizujú, aby sme sa vyhli vzniku problému. Tak sa hovorí aj o prevencii dopravných nehôd, chorôb, sociálno-patologických javov, šikanovania apod.

Ak hovoríme o prevencii drogových a iných závislostí, ide o súbor opatrení, ktoré obmedzujú dostupnosť drog a návykových látok, vzťahujú sa na osobu a umožnia zmeniť prostredie. Jej efektivita je podmienená zapojením všetkých troch oblastí a interdisciplinárnym prístupom. Je to komplexný a náročný proces, ktorý by sa mal začať veľmi skoro v živote človeka a potom by mal pokračovať u mládeže a dospelých.

S primárnou prevenciou sa začína vtedy, keď človek ešte nemá problémy s konzumáciou návykových látok. Okrem iného prevencia spočíva aj v schopnosti vediať povedať nie, vyjadriť svoje pocity, ovládať ich, vedieť riešiť konflikty, znášať násilie a poznať zmysel svojho života. V primárnej prevencii závislostí má však nenahraditeľné miesto aj vzor dospelých, protože sú to práve oni - často rodičia, kto po prvýkrát ponúkne drogu dieťaťu.

Výchova k zodpovednosti a všetky ostatné aktivity zamerané na harmonický rozvoj osobnosti sú najvýznamnejšími krokmi prevencie. Nikdy ich nie je dosť, a preto, čím viac ľudí sa do prevencie zapojí, tým pozitívnejšie výsledky môžeme očakávať.


Prevenčné aktivity, ktoré každoročne prebiehajú vo všetkých mestách na Slovensku, sú zamerané nielen na prevenciu závislostí, ale i na predchádzanie zneužívania detí a mladistvých, šikanovania, fyzickým útokom, krádežiam, úrazom, a to u všetkých skupín obyvateľstva.